ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ) είναι:

 • Η ανάλυση θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Ασφάλειας με έμφαση σε ζητήματα Στρατηγικού χαρακτήρα.
 • Η μελέτη θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας και η διπλωματία των αγωγών.
 • Η ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.
 • Η ανάλυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των σχέσεων της με το ΝΑΤΟ τις ΗΠΑ και τις χώρες των BRICS .
 • Η εξέταση του σύνθετου περιβάλλοντος ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν τους επιστημονικούς σκοπούς του Κέντρου.

Οι στρατηγικές για την επίτευξη του σκοπού του ΚΕΔΙΣΑ:

 • Προαγωγή της έρευνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς παρεμφερούς σκοπού στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή παρεμφερούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ιδιώτες.
 • Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
 • Έκδοση επιστημονικών εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του.