Παρουσίαση μελέτης του Δ/ντη Ερευνών του ΚΕΔΙΣΑ Δρ.Πέτρου Βιολάκη σε συνέδριο του ΙΔΟΣ

Posted on Posted in Νέα ΚΕΔΙΣΑ

Ο Δ/της Ερευνών του ΚΕΔΙΣΑ Δρ. Πέτρος Βιολάκης παρουσίασε μελέτη στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα: «Ελλάδα και Διεθνές Περιβάλλον: Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα.»  Η μελέτη του Δρ.Βιολάκη είχε τίτλο: «Ο εξευρωπαϊσμός της Άμυνας & Ασφάλειας των Κρατών Μελών της Ε.Ε. : Η περίπτωση της Ελλάδας»

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία ασφάλειας και η επαναδιατύπωση του ρόλου του ΝΑΤΟ και της δυναμικής του, ενθάρρυναν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει να αναπτύσσει παγκόσμιο ρόλο στην πολιτική και την ασφάλεια. Τόσο η αναζήτηση νέου ρόλου του ΝΑΤΟ όσο και οι πρωτόγνωρες προκλήσεις για την άμυνα και ασφάλεια των κρατών μελών της Ένωσης δημιούργησαν τον απαραίτητο «θεσμικό χώρο» για τη γέννηση της Κοινής Άμυνας και Ασφάλειας των κρατών μελών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (2003, 2008, 2016). Ο στόχος δημιουργίας της Στρατηγικής αποτελεί η ενίσχυση των κρατών μελών της Ε.Ε. μέσω της «αξιολόγησης κοινών απειλών» για την προαγωγή των συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ (European Council, 2008). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν εθελοντικό  χαρακτήρα (pooling and sharing character), θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει την ύπαρξη θεμελιωδών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με τα οράματα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την Κοινή Άμυνα και Ασφάλεια της Ε.Ε., σε σχέση με τη πραγματικότητα. Ο εξευρωπαϊσμός, αν και είναι συνυφασμένος με διαφορετικούς τομείς στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, δεν έχει συνδεθεί με το θέμα της Κοινής Άμυνας Ασφάλειας. Η παρούσα μελέτη αναλύει συνοπτικά την εξέλιξη των θεωριών Εξευρωπαϊσμού με έμφαση στην θεωρητική προσέγγιση και ορισμό του Radaelli (Radaelli, 2004). Ο εν λόγω ορισμός, όπως έχει διατυπωθεί, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως θεωρητικό πλαίσιο για την αναγνώριση της ύπαρξης εξευρωπαϊσμού. Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται ο Εξευρωπαϊσμός της Άμυνας και Ασφάλειας των κρατών μελών, και ειδικότερα της Ελλάδας. Η ανάλυση, η οποία ακολουθεί τα βήματα που περιγράφει ο Radaelli, συμπεριλαμβάνει τρεις φάσεις: τις κοινές αποφάσεις, την ρητορική πλαισίωση και την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η θεωρία Εξευρωπαϊσμού (Radaelli, 2004), σε συνδυασμό με την πολιτική ρητορική και τις δομικές αλλαγές στο εσωτερικό της Ελλάδας  ως προς την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών αξιών στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια.